MUSIKFORENINGEN
Vedtægter for” HEAVY AGGER musikforening”

§ 1. Foreningens navn er ”HEAVY AGGER musikforening”. Hjemstedet er Thisted Kommune, grundlagt under stiftende

generalforsamling i Agger 10.08.2010.

§ 2. Foreningens formål er gennem bla. koncert arrangementer at fremme det kulturelle og styrke musiklivet i Agger og

omegn.

§ 3. Som medlemmer kan optages enhver med interesse for foreningens formål.

§ 4. Medlemskontingent, evt. billetpris m.m. for div. arrangementer fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte medlemmer at deltage i arrangementer, hvis de har forfaldne restancer til

foreningen.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indkaldes med mindst 14

dages varsel. Indkaldelse meddeles medlemmer på foreningens hjemmesideside, som er www.heavyagger.dk.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og evt. suppleant.

8. Evt.

§ 8. Forslag der ønskes behandlet jf. punkt 5, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 7 dage inden

generalforsamlingens afholdelse.

§ 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet fremgår af

vedtægterne.

§ 10. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 8 medlemmer + 2 suppleanter.

§ 11. De valgte bestyrelsesmedlemmer afgår på skift, således at der hvert år på generalforsamlingen vælges 4 nye

medlemmer for 2 år ad gangen, samt 2 suppleanter 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

Alle valg er skriftlige, medmindre der enstemmigt aftales andet på generalforsamlingen.

§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv

sin forretningsorden. Bestyrelsen er stemmedygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende. Formanden sørger for at der føres protokol over bestyrelsens

forhandlinger/beslutninger.

§ 13. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 14. Bestyrelsen vælger foreningens revisor. Det påhviler revisor at foretage almindelig revision af årsregnskab,

herunder kontrol af bilag og økonomisk status. Regnskabet forsynes med en påtegning fra revisor samt underskrift af

samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 15. Medlemmer hæfter alene med medlemskontingentet.

§ 16. Til vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde hvor

generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor det samme

gælder.

§ 17. Foreningens opløsning kan kun ske, ved mindst 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf

den ene skal være ordinær. Foreningens formue vil ved opløsning udloddes til andre foreninger i Danmark med almen

velgørende formål.