Bestyrelsen / Vedtægter

 

 

Generalforsamling i Heavy Agger Musikforening 2018

 

Fredag d. 13. april kl. 19.30 i foreningens lokaler i De Sorte Huse

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Regnskabsaflæggelse

4.Budget og planer for 2018

5.Indkomne forslag

6.Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er Allan Iversen, Brian Iversen, Carsten Tidemand

- samt suppleanter Lone Thomsen og Michael Thomsen.

7.Evt.

Forslag der ønskes behandlet jf. punkt 5, skal være formand Anne Marie Iversen skriftligt i hænde

senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Foreningen er vært ved en kop kaffe m. kage.

Husk indbetaling af medlemskontingent for 2018 kr. 100

Til konto:

9090 0003280497

Sparekassen Thy Thisted

 

 

På bestyrelsens vegne

Anne Marie Iversen

Tlf. 23296398

am@aggerferiehuse.dk

Heavy Agger Musikforening

Ålumvej 28, Agger

7770 Vestervig

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for” HEAVY AGGER musikforening”

 

§ 1. Foreningens navn er ”HEAVY AGGER musikforening”. Hjemstedet er Thisted Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål er gennem bla. koncert arrangementer at fremme det kulturelle og styrke musiklivet

i Agger ogomegn.

 

§ 3. Som medlemmer kan optages enhver med interesse for foreningens formål.

 

§ 4. Medlemskontingent, evt. billetpris m.m. for div. arrangementer fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte medlemmer at deltage i arrangementer, hvis de har forfaldne restancer til

foreningen.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indkaldes med mindst 14

dages varsel. Indkaldelse meddeles medlemmer på foreningens hjemmesideside: www.heavyagger.dk.

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter.

7. Valg af revisor og evt. suppleant.

8. Evt.

 

§ 8. Forslag der ønskes behandlet jf. punkt 5, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 7 dage inden

generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet fremgår af

vedtægterne.

§ 10. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer.

 

§ 11. Indtil generalforsamlingen der afholdes i 2013 vælger stifterne 4 medlemmer af bestyrelsen, formanden udpeges

ligeledes af stifterne blandt de 4 medlemmer. Generalforsamlingen vælger de 3 resterende bestyrelsesmedlemmer,

der er på valg hvert år. På generalforsamlingen der afholdes i 2013 vælger generalforsamlingen alle 7

bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 12. Fra og med generalforsamlingen 2013 afgår de valgte bestyrelsesmedlemmer på skift, således at der hvert år på

generalforsamlingen vælges henholdsvis 3 og 4 nye medlemmer for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen 2014 er 3

bestyrelsesmedlemmer således på valg. Genvalg er muligt. Alle valg er skriftlige, medmindre der enstemmigt aftales

andet på generalforsamlingen. og gælder for 2 år.

 

§ 13. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv

sin forretningsorden. Bestyrelsen er stemmedygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende. Formanden sørger for at der føres protokol over bestyrelsens

forhandlinger/beslutninger.

 

§ 14. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 15. Bestyrelsen vælger foreningens revisor. Det påhviler revisor at foretage almindelig revision af årsregnskab,

herunder kontrol af bilag og økonomisk status. Regnskabet forsynes med en påtegning fra revisor samt underskrift af

samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 16. Medlemmer hæfter alene med medlemskontingentet.

 

§ 17. Til vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. I tilfælde hvor

generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor det samme

gælder. Dog kan § 11 i vedtægterne ikke ændres eller fjernes fra vedtægterne inden generalforsamlingen 2013.

 

§ 18. Foreningens opløsning kan kun ske, ved mindst 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf

den ene skal være ordinær. Indtil generalforsamlingen 2013 kan opløsning kun ske hvis mindst 3 af de 4 stiftervalgte

bestyrelsesmedlemmer jf. § 11 stemmer for. Foreningens formue ved opløsning udloddes til andre foreninger i

Danmark med almen velgørende formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10.08 2010